fanance2
تجارت، تأمین مالی و سرمایه گذاری

تجارت موتور محرکه هر گونه فعالیت اقتصادی و منابع مالی مهم ترین بخش انجام هر پروژه ای است. بدون ابزار تجاری مناسب و تأمین سرمایه هدفمند، بهترین پروژه ها محکوم به شکست هستند. بنابراین نحوه تأمین سرمایه و فاینانس و سیاست گذاری در خصوص این بخش پروژه ها بسیار کلیدی و پراهمیت می باشد. شرکت رسا رایان نیز با وقوف بر این اصل با اهداف بلند مدت که در برنامه کار خود دارد، نیاز به تشکیل حوزه مستقل تجارت و فاینانس را مبرم و ضروری دانسته و این گروه با هدف اصلی رشد اقتصادی و تامین مالی طرحها و پروژه ها ایجاد گردیده است.

برخی از خدمات شرکت رسا رایان در این حوزه به شرح زیر میباشد:- انجام پروژه های طرح و ساخت و تأمین مالی (EPCF)

- مشارکت و تامین سرمایه در خصوص طرحهای دارای توجیه اقتصادی (Investment)

- پذیرش اعتبارات اسنادی مدت دار به منظور تامین اعتبار تدارکات خارجی پروژه ها

- اجرای پروژه های قراردادی سرمایه بر و دارای تضامین دولتی با فرمتهای   (BOT (Build, Operate, Transfer و (BOO (Build, Own, Operate

ابزار هدایت به بالای صفحه